ÚŘEDNÍ DESKA    /    INFORMACE  PRO OBČANY    /    KULTURA          

 

Menu

 

  Úvodní stránka


 

 Obecní úřad


   Kontakty
  Elektronická podatelna
  Úřední deska
  Povinné informace
  Profil zadavatele
  Registr oznámení
  Czech POINT
  Záměry a projekty
  Právní předpisy obce
  Územní plán obce
  Informace pro občany
  Tiskopisy
  GDPR
  Životní situace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která  stanoví strukturu informací  zveřejňovaných o povinném subjektu dle par. 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Radkov

  

2. Důvod a způsob založení

Obec Radkov vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Radkov vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
- při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem;
- v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Radkov vykonává přenesenou působnost - na svém území vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
- při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona;
- v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Radkov

Radkov 58 
747 84 Radkov

tel.: 556 309 067 

Internetové stránky:  www.obecradkov.cz  
e-podatelna:           
obec@obecradkov.cz

 

Informace o datové schránce

ID schránky      pa6bjfc

Jméno              Obec Radkov

IČ                      00635383

Schránka typ   OVM


 
Úřední hodiny
Po 09:00-17:00
St  09:00-17:00


4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Radkov
Radkov 58 
747 84 Melč
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Radkov
Radkov 58 
747 84 Melč
 
mob.606 712 421
tel.:   556 309 067
 
4.3. Úřední hodiny
Po 09:00-17:00 
St  09:00-17:00


4.4 Telefonní čísla
Starosta obce: 556 309 041
                          724 184 399 
 
Místostarosta obce: 556 309 041
 
4.5 Čísla faxu


4.6 Adresa Internetové stránky

http://www.obecradkov.cz


4.7 Adresa e-podatelny
obec@obecradkov.cz


4.8 Další elektronické adresy
Starosta obce:         starosta@obecradkov.cz
Místostarosta obce: mistostarosta@obecradkov.cz
 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 18125821/0100
Bankovní spojení: KB a. s.
 

6. IČ

00635383

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Uzemní plán obce

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

 

9.   Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
 

Ústně lze podat žádost:

- telefonicky

- osobně

 

Písemně lze podat žádost:

- poštou

- předáním písemné žádosti na podatelnu - formulář žádosti

   o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo

   v elektronické podobě ke stažení:

   formulář žádosti o informace (formát PDF; velikost 73 kB)

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

 - prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),

- na podatelně obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím

  elektronické podatelny obecního úřadu

 

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

1. Odvolací řízení
obecná úprava §§ 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
- proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,
- odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
- odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

2. Přezkumné řízení
obecná úprava §§ 94 – 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy,
rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

3. Obnova řízení a nové rozhodnutí
- obecná úprava §§ 100 – 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
-vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo
-bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
-a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
-účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode   dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí

 

12. Formuláře

 

 

13. Popisy postupů - návody  pro řešení životních situací

 

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na obecním úřadě. Současně však doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

14. Předpisy

·         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)

·         zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených  tímto zákonem.

·         zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

·         zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

·         zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce

 

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům. 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv 

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016 

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

 

MF Software
 
 
 
 
S e z n a m
 
Počasí Radkov (okres Opava) - Slunečno.cz