ÚŘEDNÍ DESKA    /    INFORMACE  PRO OBČANY    /    KULTURA          

Menu


  Úvodní stránka


  Obecní úřad


  Hlášení rozhlasu


  Zpravodaj


  Mikroregion


  Místní složky


  Živnosti a firmy


  Kultura


  Knihovna


  Farnost


  Volný čas


  Mateřská škola


  Základní škola


  Dětský domov


  Fotogalerie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa sídla a korespondenční adresa

Římskokatolická farnost Radkov
Melč 159
747 84 Melč

Diecéze: ostravsko-opavská
Děkanát: opavský

Do farnosti patří

Radkov, Nové Zálužné, Dubová

Duchovní správce

R. D. Mgr. Peter Kerak, administrátor excurrendo

Telefon: 733 45 96 96
E-mail: rkf.melc@gmail.com
IČ: 69987289
Bankovní spojení:
1841209399/0800

Úřední hodiny

Nejsou stanoveny. S duchovním správcem se můžete setkat na faře (v Melči) nebo po mši svaté v sakristii (viz Pořad bohoslužeb; nedělní oznámení). Pokud mě nezastihnete, je nejlepší domluvit si setkání telefonicky (příp.e-mailem). Předem se omlouvám, že při některých povinnostech Váš hovor nemůžu přijmout. V době moji nepřítomnosti se můžete v naléhavých případech obrátit na paní Marii Lebedovou (tel. 774 309 162). O nedělích a slavnostech úřední věci nevyřizujeme!

 

Děkuji za pochopení.


V případě nutnosti udělit svátost pomazání nemocných volejte kdykoliv, případně i na kteroukoliv farnost v okolí:


Březová - 556 307 049; Vítkov - 731 625 657;
Hradec nad Moravicí - 553 784 146; Štáblovice - 604 920 028;
návštěva nemocnice v Opavě - 733 307 117 nebo 595 532 185

 

Maria Talhof
Kousek od obce Melč, pod osadou Filipovice, leží malebné údolí Maria Talhof („Talhof“ - původní německý název - znamená „údolní dvůr“). Před více než 250 lety zde byla vybudovaná malá kaplička - podle tradice - na poděkování za zázračné uzdravení malého dítěte. Za staletí tudy určitě prošlo mnoho lidí, poutníků, věřících z Filipovic do Radkova na bohoslužby (někdy vezli na voze i své drahé zesnulé). Kaplička však postupně upadala v zapomenutí, ale zničena nebyla. Tři kříže, které stávaly v její blízkosti, byly zničeny - dva vyvrácené, prostřední sťatý ležel na zemi. V roku 1994 do Melče nastoupil jako farář R. D. Josef Kaszper, kterému farníci brzy o kapličce řekli a zavedli ho k ní. Rozhodl se tedy v údolí kříž znovu vztyčit, postavit křížovou cestu, vybudovat dřevěný oltář a obnovit tradici poutního místa. S obnovou mu pomáhali mnozí dobří lidé z farnosti. Po obnově bylo poutní místo Maria Talhof 14. září 1996 požehnáno olomouckým kanovníkem ThDr. Františkem Poláškem. Vrchol dřevěného přístřešku pro slavení bohoslužeb zdobí verš žalmu „Chvalte
Boha v jeho svatyni“. Toto místo nás zve k návštěvě, k procházce, k odpočinku, k osvěžení pramenitou vodou, k tichému zamyšlení nad tím, na co v ruchu a shonu všedního dne nezbývá čas. Přijměte pozvání, ať se toto místo dotkne i Vašeho srdce a zanechá v něm stopu.

 

Farní kostel Narození Panny Marie (poutní slavnost 8. září)
Historie chrámu:
Kostel byl postaven v roce 1589 na místě původního dřevěného kostela, který vyhořel. V době své výstavby však byla stavba menší, teprve později, v letech 1776 -1777, byla zadní část přistavěna z důvodu, nedostatku místa pro farníky. Boční vstup a věž byly ke kostelu přistavěny až v roce 1861. Do dnešní doby si památka zachovala svůj původní charakter.

 

SVÁTOST KŘTU
Křest dospělého je zásadním rozhodnutím pro život. To vyžaduje určité zásady, ze kterých nelze slevit: - důkladné seznámení s naukou Církve (výuka 6–12 měsíců)
- praktické návyky v modlitbě
- účast na mši svaté a jiných pobožnostech
Křest dítěte je právem a povinností katolických rodičů; jenom oni o něj žádají. Protože dítě je křtěno pro záruku víry rodičů, alespoň jeden z nich má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností. Takoví rodiče přijdou obvykle na jednu přípravu před křtem.
Rodiče církevně nesezdaní zřejmě nemají zájem na životě z víry a sotva mají správný úmysl víru předat svým dětem. Nikdo je nemůže nutit, aby říkali to, o čem nejsou přesvědčení, a slibovali za dítě, co sami nechtějí plnit. Často mají možnost svůj sňatek církevně zplatnit. V tomto případě se vyžaduje delší příprava (asi tříměsíční) a více setkání s knězem. Kmotr má být schopen pomoci rodičům v nábožensko-mravní výchově dítěte. Má to být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování. Kmotrem nemůže být: - člověk nepokřtěný
- člověk, který vystoupil z Církve
- ten, kdo žije v manželství bez církevního sňatku
Místem křtu má být místní farnost, neboť svátostí křtu se nový křesťan zapojuje do farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je třeba vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu, proto snoubenci žádají o tuto svátost nejpozději 3 měsíce před zamýšleným sňatkem. Snoubenci by měli být katolíci žijící vírou Církve. Když si někdo chce vzít nepokřtěného či jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas – dispens. Pokud by jeden ze snoubenců žádal o křest, blížící se sňatek není důvodem
ke zkrácení křestní přípravy (minimálně 6 měsíců). Církevní sňatek nemůže mít ten: - kdo nechce žít s partnerem po celý život
- kdo neuznává jedinost manželství
- kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva
- kdo už je vázán platným sňatkem
Pokud je někdo rozveden po sňatku jenom civilním, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda takový podle Kodexu kanonického práva může nebo nemůže mít svatbu v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ
Příležitost je ve všední dny ½ hodiny přede mší sv. (výjimečně i v neděli). S duchovním správcem je možné domluvit si i jiný termín kdykoli během dne.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Pravidelná návštěva nemocných a starších (noví zájemci se musí dopředu domluvit) je vždy na začátku měsíce. V naléhavých případech přijde duchovní správce navštívit nemocného kdykoli jindy. V naléhavých případech požádejte o svátost v kteroukoliv dobu!

POHŘEB
Přijďte domluvit osobně nejprve na faře, kde dohodneme podrobnosti, teprve pak na pohřební službě.

MF Software
 
 
 
 
S e z n a m
 
Počasí Radkov (okres Opava) - Slunečno.cz