ÚŘEDNÍ DESKA    /    INFORMACE  PRO OBČANY    /    KULTURA          

 

Menu

 

  Úvodní stránka


 

 Obecní úřad


   Kontakty
  Elektronická podatelna
  Úřední deska
  Povinné informace
  Profil zadavatele
  Registr oznámení
  Czech POINT
  Záměry a projekty
  Právní předpisy obce
  Územní plán obce
  Informace pro občany
  Tiskopisy
  Životní situace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která  stanoví strukturu informací  zveřejňovaných o povinném subjektu dle par. 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Radkov

  

2. Důvod a způsob založení

Obec Radkov vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Radkov vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
- při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem;
- v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Radkov vykonává přenesenou působnost - na svém území vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
- při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona;
- v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Radkov

Radkov 58 
747 84 Radkov

tel.: 556 309 067 

Internetové stránky:  www.obecradkov.cz  
e-podatelna:           
obec@obecradkov.cz

 

Informace o datové schránce

ID schránky      pa6bjfc

Jméno              Obec Radkov

IČ                      00635385

Schránka typ   OVM


 
Úřední hodiny
Po 09:00-17:00
St  09:00-17:00


4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Radkov
Radkov 58 
747 84 Melč
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Radkov
Radkov 58 
747 84 Melč
 
mob.606 712 421
tel.:   556 309 067
 
4.3. Úřední hodiny
Po 09:00-17:00 
St  09:00-17:00


4.4 Telefonní čísla
Starosta obce: 556 309 041
                          724 184 399 
 
Místostarosta obce: 556 309 041
 
4.5 Čísla faxu


4.6 Adresa Internetové stránky

http://www.obecradkov.cz


4.7 Adresa e-podatelny
obec@obecradkov.cz


4.8 Další elektronické adresy
Starosta obce:         starosta@obecradkov.cz
Místostarosta obce: mistostarosta@obecradkov.cz
 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 18125821/0100
Bankovní spojení: KB a. s.
 

6. IČ

00635383

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Uzemní plán obce

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2016

 

9.   Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
 

Ústně lze podat žádost:

- telefonicky

- osobně

 

Písemně lze podat žádost:

- poštou

- předáním písemné žádosti na podatelnu - formulář žádosti

   o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo

   v elektronické podobě ke stažení:

   formulář žádosti o informace (formát PDF; velikost 73 kB)

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

 - prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),

- na podatelně obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím

  elektronické podatelny obecního úřadu

 

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

1. Odvolací řízení
obecná úprava §§ 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
- proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,
- odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
- odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

2. Přezkumné řízení
obecná úprava §§ 94 – 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy,
rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

3. Obnova řízení a nové rozhodnutí
- obecná úprava §§ 100 – 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
-vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo
-bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
-a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
-účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode   dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí

 

12. Formuláře

 

 

13. Popisy postupů - návody  pro řešení životních situací

 

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na obecním úřadě. Současně však doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

14. Předpisy

·         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)

·         zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených  tímto zákonem.

·         zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

·         zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

·         zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce

 

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům. 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv 

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016 

MF Software
 
 
 
 
S e z n a m
 
Počasí Radkov (okres Opava) - Slunečno.cz