ÚŘEDNÍ DESKA    /    INFORMACE  PRO OBČANY    /    KULTURA        

 

Menu

 

  Úvodní stránka


 

 Obecní úřad


   Kontakty
  Elektronická podatelna
  Úřední deska
  Povinné informace
  Profil zadavatele
  Registr oznámení
  Czech POINT
  Záměry a projekty
  Právní předpisy obce
  Územní plán obce
  Informace pro občany
  Tiskopisy
  GDPR
  Životní situace
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO OBČANY

 

Předběžné výsledky ZO      

Předběžné výsledky Senát 

 


Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Místní poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Radkov č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů.


Poplatník místního poplatku:

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2.

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

  povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
  pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
  nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická

osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku na kalendářní rok 2018: 500,- Kč/ osoba


Splatnost místního poplatku:
Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2017 a lze jej hradit v hotovosti přímo na obecním úřadu anebo bezhotovostním způsobem - převodem z účtu, a to následovně: číslo účtu, na který lze platby zasílat: 18125821/0100
Variabilní symbolu: 13370 + číslo popisné, evidenční /čísla se nesčítají/
Příklady variabilního symbolu: 13370299 (číslo popisné 299)


Informace pro poplatníky:

-

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik jeho poplatkové

  povinnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
- Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
  vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
 

 

Místní poplatek ze psů:
Místní poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Radkov

č. 04/2010 o místním poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku:
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Radkov.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku na kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v rodinném domě 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 100,- Kč.

Splatnost místního poplatku:
Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2017 a lze jej hradit v hotovosti přímo na obecním úřadu anebo bezhotovostním způsobem - převodem z účtu, a to následovně:
číslo účtu, na který lze platby zasílat: 18125821/0100

Informace pro poplatníky:
• Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí psa.
• Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, a to za každý i započatý měsíc, ve kterém existovala poplatková povinnost, se hradí 1/12 z příslušné sazby poplatku.
• Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce zvýšit na trojnásobek.
• Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to písemně.

 


Vodné a stočné od 1. 1. 2018   

 

MF Software
 
 
 
 
S e z n a m
 
Počasí Radkov (okres Opava) - Slunečno.cz